Statut Klubu

STAUT
Myszkowskiego Klubu Sportowego

Tekst jednolity, stan na dzień 1 lutego 2013r.

§1

1. Myszkowski Klub Sportowy, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem sportowym, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawami: o kulturze fizycznej i prawo o stowarzyszeniach.

2. Klub może używać skróconej nazwy: MKS Myszków.

3. Zarząd Klubu może w drodze podjętej uchwały poszerzyć nazwę Klubu poprzez dodanie do niej dodatkowego członu z nazwą strategicznego sponsora.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar gminy i powiatu Myszków, a siedzibą jego władz jest miasto Myszków.

2. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu mieszkańców miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego.

§ 3

1. Klub posiada osobowość prawną.

2. Klub samodzielnie ustala swoją wewnętrzna strukturę organizacyjną, określa cele, programy działania, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały szkoleniowo-organizacyjne.

§ 4

1. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków oraz osób i instytucji wspomagających.

2. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników etatowych, bądź wykonujących określone zadania w ramach umów cywilnoprawnych.

§ 5 

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

§ 6

1. Klub posiada odznakę, emblemat, sztandar i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Barwami Klubu są kolory niebiesko-białe.

§ 7

1. Klub jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz innych centralnych Związków sportowych w przypadku powołania kolejnych sekcji sportowych.

2. Klub może przystępować także do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i związków sportowych o podobnych, statutowych celach działania a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przystępować do spółek i innych przedsięwzięć gospodarczych.

§ 8 

Przedmiotem działalności gospodarczej według PKD jest:

1.   46.1           Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

2.   46.17.Z      Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

3.   46.18.Z      Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

4.   47.11.Z      Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

5.   47.19.Z      Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

6.   47.91.Z      Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

7.   55.20.Z      Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

8.   55.30.Z      Pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

9.   55.90.Z      Pozostałe zakwaterowanie

10. 56.10.A      Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

11. 56.10.B      Ruchome placówki gastronomiczne

12. 56.21.Z      Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

13. 56.29.Z      Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

14. 56.30.Z      Przygotowywanie i wydawanie napojów

15. 58.11.Z      Wydawanie książek

16. 58.13.Z      Wydawanie gazet

17. 58.14.Z      Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

18. 68.20.Z      Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

19. 68.32.         Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

20. 70.21.Z      Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

21. 73.1           Reklama

22. 74.90.Z      Pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

23. 77.21.Z      Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

24. 58.14.Z      Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

25. 79.11.A      Działalność agentów turystycznych

26. 79.11.B      Działalność pośredników turystycznych

27. 79.12.Z      Działalność organizatorów turystyki

28. 79.90.A      Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

29. 79.90.B      Działalność w zakresie informacji turystycznej

30. 82.30.Z      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

31. 85.5           Pozaszkolne formy edukacji

32. 85.51.Z      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

33. 85.52.Z      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

34. 85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

35. 85.60.Z      Działalność wspomagająca edukację

36. 90.04.Z     Działalność obiektów kulturalnych

37. 93.1          Działalność związana ze sportem

38. 93.11.Z     Działalność obiektów sportowych

39. 93.12.Z     Działalność klubów sportowych

40. 93.13.Z     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

41. 93.19.Z     Pozostałą działalność związana ze sportem

42. 93.2          Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

43. 93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

44. 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

45. 94.12.Z     Działalność organizacji profesjonalnych

46.94.99.Z      Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzieindziej niesklasyfikowana

47. 96.04.Z     Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

48. 96.09.Z     Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział I I

Cele i środki działania

§ 9

Podstawowym celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym, szczególnie z terenu miasta Myszkowa uprawiania sportu, w tym przede wszystkim, piłki nożnej, na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub.

§ 10

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. Współpracę i współdziałanie z lokalnymi władzami samorządowymi.
  2. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej.
  3. Przynależność do struktur organizujących rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
  4. Uczestnictwo w rozgrywkach oraz organizowanie zawodów, także o zasięgu ponadgminnym.
  5. Inicjowanie i współdziałanie przy organizacji masowych imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych propagujących idee czynnego wypoczynku wśród miejscowego społeczeństwa.
  6. Prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej.
  7. Utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu.
  8. Dbanie o wysoki poziom moralno-etyczny zawodników i działaczy sportowych.
  9. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbanie o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwacje.

§ 11 

1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację zadań statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 8.

2. W tym celu można powoływać zakłady, agencje, występować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 12

1. Członkowie Klubu dzielą się na członków:

–  zwyczajnych,

– uczestników,

– honorowych.

2. Kandydat do Klubu składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu          i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto szczegółowe dane osobiste, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 13

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy, bez względu na miejsca zamieszkania, przyjęci przez Zarząd w poczet członków na podstawie złożonej, pisemnej  deklaracji i po uiszczeniu wpisowego.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni, którzy do deklaracji dołączą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy małoletnich, którzy w momencie składania deklaracji nie ukończyli 16 lat.

3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, które w uznaniu szczególnych zasług dla Klubu mogą otrzymać tę godność na mocy uchwały podjętej przez Zarząd. Nadanie członkowi zwyczajnemu Klubu, godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego prawa i obowiązków jako członka zwyczajnego.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,

2) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

3) zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu oraz dokonywać oceny ich działalności,

4) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

5) nosić odznakę organizacyjną,

2. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem, że nie mogą wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, nie przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu oraz mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1)      aktywnej działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz realizacji zadań statutowych Klubu,

2)      przestrzegania statutu, wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów i innych decyzji władz Klubu,

3)      pełnej realizacji uchwał i wytycznych wydanych przez statutowe władze Klubu,

4)      dbanie o utrzymanie właściwego poziomu moralno-etycznego,

5)      uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, w których Klub bierze udział lub jest ich organizatorem,

6)      terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu,

§ 16

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały

2) skreślenia członka z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres przekraczający 3 miesiące,

3) wykluczenie przez Zarząd Klubu za działanie sprzeczne z prawem, statutem bądź uchwałami,

4) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Klubu.

 

2. O wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu Członka decyduje Zarząd w formie uchwały. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku gdy jego działanie sprzeczne z prawem, statutem bądź uchwałami lub interesem Klubu było niezamierzone.

4. Zawieszenie polega na okresowym zawieszeniu uprawnień statutowych w formie określonej uchwałą Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu 

§ 17

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

§ 18 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co rok jako sprawozdawcze i co            4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia. W terminie tym Zarząd zobowiązany jest umożliwić członkom zapoznanie się z wszystkimi materiałami przygotowywanymi na Walne Zebranie Członków.

4. W Walny Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym i biernym oraz czynnym prawem wyborczym – członkowie   zwyczajni i honorowi,

2) z głosem doradczym członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19 

1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków na podstawie:

1) własnej uchwały,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) pisemnego żądania co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów.

2. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało  zwołane.

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały, zgłoszenia wniosku lub wpłynięcia żądania.

4. Nadzwyczajne Zebranie Członków nie przerywa biegu kadencji władz Klubu.

§ 20 

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielnie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) uchwalenie – programu działania i wytycznych dla Zarządu,

5) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie,

6) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad  może być przez   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go pracuje przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego, a na jego wniosek Sekretarza/Protokolanta, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21 

1. W okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków organem władzy Klubu jest Zarząd, któremu przewodniczy Prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków w oddzielnych wyborach.

2. Zarząd składa się z 3-7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.

3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć się w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

4. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Klubie,

2) pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie.

5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

7. Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu uchwalany przez Zarząd.

8. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyłonienia nowego Prezesa, spośród wybranych członków Zarządu, który pełni obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 22 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

3) zarządzaniem majątkiem i funduszami Klubu,

4) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

5) sporządzanie sprawozdań rocznych, zatwierdzanie bilansu i preliminarzy wydatków,

6) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Klubu oraz uchwalanie regulaminów    pracy biura i innych jednostek organizacyjnych Klubu,

7) przyjmowanie nowych członków na podstawie ich pisemnego zgłoszenia,

8) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia członka w jego prawach,

9) interpretacja statutu Klubu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych

10) podpisywanie umów ze sponsorami,

11) wybór delegatów reprezentujących Klub na zebraniach organizacji, których Klub jest członkiem,

12) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§ 23

1. Całokształtem prac Klubu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Klub na zewnątrz.

2. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

1) bieżące działanie w imieniu Klubu,

2) zwoływanie zebrań Zarządu i przewodniczenie jego pracom,

3) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w stosunku do pracowników etatowych.

3. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.

4. W przypadku gdy zalecenia Komisji Rewizyjnej nie są realizowane ma ona prawo wystąpić z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku dotyczącego udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

7. Komisja działa według uchwalonego przez Komisję Regulaminu.

8.Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, do minimalnego stanu przewidzianego w statucie może nastąpić jedynie w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą pozostawać w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,

3) nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej żadnego wynagrodzenia.

10. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 25

1. Uchwały wszystkich organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

4. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej to jego decyzje i uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

§ 26

Organem administracyjnym Klubu jest Biuro, które działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ V

Majątek Klubu

§ 27

1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się :

1) składki członkowskie,

2) dobrowolne wkłady i wpłaty członków,

3) wpływy z imprez organizowanych przez Klub,

4) dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,

5) wpływy z zadań zleconych,

6) inne wpływy  z działalności statutowej i gospodarczej.

3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wprowadza się zakaz:

1) przekazywania lub wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, pracowników,

członków organów statutowych Klubu oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób nie związanych z Klubem,

2) udzielania pożyczek członkom organów statutowych Klubu oraz pracownikom i ich rodzinom,

3) dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu porównanie ofert, zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów statutowych, pracownicy, a także członkowie rodzin.

5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.

6. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd.

7. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3) rozporządzenie składnikiem majątku Klubu o wartości wyższej niż 1.000.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

4) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 28 

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub innych dokumentów, w tym elektronicznych, w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 § 29

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie się Klubu mogą być przedmiotem decyzji Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały zamieszczone w przyjętym porządku obrad.

3.Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób jego likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek pozostały po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań. Uchwała określa także kto reprezentuje Klub na zewnątrz w trakcie likwidacji jego działalności.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 30

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania go przez sąd rejestrowy.

Dokument w wersji PDF: Statut Myszkowskiego Klubu Sportowego