Zostań Członkiem Klubu MKS Myszków

Pobierz deklarację

Myszkowski Klub Sportowy „MKS Myszków” działa jako stowarzyszenie.
Członkostwo Klubu „MKS Myszków”, to sposób na pełne zaangażowanie się w życie Klubu.
Jeśli chcesz wspierać nasz Klub i coś dla niego zrobić, masz pełne prawo do złożenia deklaracji członkowskiej Klubu.

Członkostwo w „MKS Myszków” to wyraz identyfikacji z Klubem.
Będąc członkiem Klubu, jesteś tak naprawdę jego częścią!

Kto może zostać członkiem Klubu?
Pełnoprawnym Członkiem Klubu może zostać każdy bez względu na miejsce zamieszkania. Wystarczy mieć ukończone 16 lat, a następnie złożyć deklarację członkowską oraz zobowiązać się do regularnego opłacania składki członkowskiej w minimalnej wysokości  20 zł miesięcznie (240 zł na rok). Oczywiście można także zapłacić indywidualną, wyższą składkę, by w ten sposób wspierać Klub w szerszym wymiarze i pomagać swojej drużynie.

Rodzaje członkostwa:

Członek zwyczajny – mogą nim zostać pełnoletni obywatele polscy, bez względu na miejsce zamieszkania; zostaną przyjęci przez Zarząd w poczet członków na podstawie złożonej, pisemnej deklaracji i po uiszczeniu wpisowego.

Członek uczestnik – mogą nim zostać uczniowie i osoby niepełnoletnie, którzy do deklaracji dołączą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda, o której mowa dotyczy małoletnich, którzy w momencie składania deklaracji nie ukończyli 16 lat.

Jak można zostać członkiem Klubu?

Najważniejszym krokiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej, co można uczynić na 2 sposoby:

  1. wypełniając w siedzibie Klubu lub też przynosząc już wypełniony i podpisany druk (do pobrania na stronie internetowej) do siedziby Klubu,
  2. drukując w domu formularz deklaracji (do pobrania na stronie internetowej) a następnie wypełniony i podpisany dostarczyć lub wysyłać na adres Klub Sportowy „MKS Myszków”, ul. Pułaskiego 13b, 42-300 Myszków.

W momencie zaakceptowania deklaracji przez Zarząd, członek będzie zobowiązany do opłacenia składki wpisowej w wysokości 20 zł. Płatność wpisowego oraz składek można uiścić osobiście w siedzibie Klubu lub przelewem na nasz rachunek bankowy: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie: 28 8279 0000 0100 2857 2001 0001
w tytule przelewu należy wpisać: SKŁADKA CZŁONKOWSKA, IMIĘ i NAZWISKO, OKRES UISZCZANIA SKŁADKI

np. składka członkowska, Jan Kowalski, 01-12.2012

Jakie korzyści płyną z członkostwa w Klubie?

Prócz niewymiernych korzyści, takich jak bycie częścią Klubu i wspieranie go w działaniach organizacyjnych w drodze do sukcesów, członkostwo Klubu zapewnia także wiele praw i profitów:

  1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  • zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu oraz dokonywać oceny ich działalności,
  • uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
  • nosić odznakę organizacyjną,
  1. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem, że nie mogą wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, nie przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu, jednak mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.

 

Prawa i obowiązki członka klubu podano w Statucie Klubu MKS Myszków:
„ROZDZIAŁ III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.”

 

Wszelkie pytania dot. deklaracji można składać drogą mailową: mksmyszkow@onet.pl